Kalendarz Ogrodniczy

Regulamin serwisu KalendarzOgrodniczy.pl Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 13:10:40

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy i określa zasady działania serwisu kalendarzogrodniczy.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela serwisu, firmy PC-NET Rafał Latacz.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
  Nazwa Serwisu, jego pomysł i koncepcja, szata graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej
 3. Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony KalendarzOgrodniczy.pl. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od dnia publikacji.
 4. Warunkiem korzystania ze strony jest rejestracja i akceptacja niniejszego regulaminu. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w systemie. W przypadku naruszania tej zasady, konta wielokrotne będą kasowane.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Dane z formularza rejestracyjnego są przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby Serwisu i nie są przekazywane innym podmiotom.
 6. Administratorem Danych Osobowych jest firma "PC-NET Rafał Latacz”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w profilu konta adres poczty elektronicznej: informacji systemowych, wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

II. Korzystanie z serwisu.

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie opisów, materiałów lub zdjęć udziela PC-NET niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych danych.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z regulaminem, polskim prawem, dobrymi obyczajami i normami społecznymi. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 3. Użytkownik ma prawo publikowania zdjęć oraz materiałów tekstowych, które są jego własnością, nie naruszają prawa polskiego, dóbr osobistych osób trzecich, norm społecznych, uczuć religijnych i nie zawierają treści rasistowskich. Przy pisaniu opisów uprasza się na zwrócenie uwagi na obowiązujące normy dotyczące gramatyki i ortografii języka polskiego.
 4. Użytkownik ma prawo zamieszczania w Serwisie prac, do których posiada prawa autorskie. Dopuszcza się zamieszczanie prac osób trzecich wyłącznie za ich zgodą z podaniem ich danych personalnych.
 5. Materiały, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż łamią prawa autorskie osób trzecich, będą usuwane bez powiadomienia.
 6. Administratorzy i Moderatorzy nie odpowiadają za treści zamieszczone przez użytkowników. Za treści umieszczane w serwisie odpowiedzialni są ich autorzy.
 7. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych osobowych w Profilu Użytkownika gdy te sie zmieniają.
  Użytkownik może zrezygnować z konta zgłaszając to Administratorowi. Zostaną tym samym usunięte dane, które podał przy rejestracji. Ze względu na logiczną spójność serwisu, nie możemy kasować z bazy żadnych pozycji wcześniej napisanych przez użytkownika. Wszystkie dane są wykorzystywane przez serwis i innych użytkowników – skasowanie pozycji może negatywnie wpłynąć na działanie przypomnień u innych.
 8. Administrator ma prawo usunięcia konta Użytkownika lub ograniczenia Użytkownikowi dostępu do części usług serwisu w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad funkcjonowania Serwisu.
 9. Administrator i Moderator mają prawo do usuwania treści opublikowanych przez Użytkownika bez podania przyczyn oraz informowania Użytkownika.
 10. Administrator i Moderator mają prawo reedycji bez ograniczenia. Zauważone błędy lub konieczność ingerencji w już napisany tekst winien odbywać się poprzez w/w osoby. Inni użytkownicy proszeni są o kontakt z administracją w przypadku zauważenia jakiegoś błędu na stronie.
 11. Administrator może odmówić publikacji materiałów Użytkownika, które nie spełniają kryteriów technicznych lub prezentują niski poziom merytoryczny i edycyjny. Decyzja Administratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 12. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownikowi, który przestał korzystać ze swojego konta.
 13. Administrator dopuszcza reklamę towarów i usług związanych z profilem Serwisu na następujących zasadach:
  1. poprzez zgłoszenie administratorowi kodu linka do zamieszczenia na stronie ( opłata ustalana indywidualnie),
  2. baner – ustalane indywidualnie,
  3. wszelka reklama umieszczana w miejscach do tego nie przeznaczonych będzie usuwana.
 14. Administratorzy i Moderatorzy w miarę swoich możliwości dołożą wszelkich starań by zapewnić prawidłowe działanie Serwisu.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 16. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie są w gestii Administratorów Serwisu i ich decyzja jest ostateczna.